คปภ. เปิดเวที CEO Insurance Forum 2019 ระดมสมองยกระดับประกันสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยได้มีการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกันระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และผู้เกี่ยวข้อง

โดยในปีนี้ได้กำหนด Theme ของการประชุมคือ “ยกระดับประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” และมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มย่อยที่ 1 หัวข้อ “ยกระดับการกำกับประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” และกลุ่มที่ 2 หัวข้อ “กรอบแนวทางการดำเนินการในการป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัยสุขภาพ”               สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยทั้งสองกลุ่ม มีสาระสำคัญ ดังนี้ กลุ่มย่อยที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับการกำกับประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ  ให้มีแบบและข้อความที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ มีรายการความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มีมติให้เพิ่มสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม รวมทั้งรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1.การปรับปรุงตารางแสดงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีลักษณะคล้ายของเดิม แต่มีการแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน สามารถอ้างอิงกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ 2.การปรับปรุงคำนิยาม เงื่อนไข ข้อยกเว้น ของสัญญาประกันสุขภาพให้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับการปรับคำนิยามที่กำหนดโดยแพทยสภา พ.ร.บ. สถานพยาบาล ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประกันสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการความคุ้มครองที่ปรับปรุงใหม่ ส่งผลให้จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องตามต้นทุน และ 4.การศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดให้ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยขายประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์ได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เพิ่มเพื่อน

ส่วนกลุ่มย่อยที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวทางการดำเนินการในการป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัยสุขภาพ” ได้มีการหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพ กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการหากมีการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1.การกำหนดบทบาทของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพ 2.การจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลการฉ้อฉลประกันสุขภาพ (Fraud Database) รวมถึงการกำหนดขอบเขตในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ 3.การกำหนดแนวทางในการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับการประกันสุขภาพสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยจะมีการศึกษากฎหมายประกันสุขภาพในต่างประเทศเพื่อจัดทำกฎหมายประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป

“การประชุม CEO Insurance Forum 2019 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้ 2 หัวข้อหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีความท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย รวมถึงประชาชนเป็นอย่างมาก โดยทุกความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ในการกำกับดูแลด้านการประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน