เห็นชอบแล้ว..! ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เทคโนโลยีฯ สู้ภัยไซเบอร์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย พ.ศ. …. ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้มีความมั่นคงปลอดภัย

โดยร่างประกาศ คปภ.ฯ ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้สำนักงาน คปภ. สามารถกำกับดูแลให้บริษัทประกันภัยมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัท โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้บริษัทประกันภัยดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

2. บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทต้องจัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

4. บริษัทต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

5. บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)

6. บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. บริษัทต้องจัดให้มีแนวทางการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

8. บริษัทต้องมีระบบการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reporting) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หรือระบบ หรือข้อมูลผู้เอาประกันภัย หรือชื่อเสียงของบริษัท ฯลฯ

“ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญความท้าทายจากสภาวะการแข่งขัน และเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า

ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศนี้ จะช่วยให้บริษัทประกันภัยมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ มีการกำกับดูแลและพิจารณาแผนงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรให้เหมาะสมกับขนาด และความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน คปภ. จะได้เสนอให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ด คปภ. ลงนามในประกาศฉบับนี้เพื่อให้มีผลบังคับต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน