คปภ. ระดมสมองกลุ่ม-สมาคมเกี่ยวข้องขับเคลื่อน 5 มาตรการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย

        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานคปภ.ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ สำนักงาน คปภ. ในเรื่องนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย รวมทั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการประกันภัย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีข้อสรุปตรงกันในเบื้องต้นให้เร่งขับเคลื่อน 5 มาตรการที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ได้แก่ มาตรการแรก การเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชน โดยเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายให้มากขึ้นทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และองค์กรภาคประชาชน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบสภาพปัญหาจากประชาชนด้านการประกันภัย

มาตรการที่ 2 การกำกับดูแลโฆษณาที่เกี่ยวกับประกันภัยเกินจริง ซึ่งปัจจุบันมีประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกำกับดูแลการโฆษณาด้านการประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรตั้งคณะทำงาน โดยเฉพาะเพื่อช่วยตรวจสอบประเด็นว่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทางสื่อโฆษณาฯ พ.ศ. 2556 ซึ่งบัญญัติมาตั้งแต่ปี 2556 และบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วว่ามีความครบถ้วนชัดเจนหรือไม่ ถ้ามีประเด็นที่ไม่ชัดเจน ก็ให้เสนอแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนด้วย

มาตรการที่ 3 การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน กรณีเมื่อมีการร้องเรียนที่ สำนักงาน คปภ. แล้ว ผู้ร้องเรียนไปร้องเรียนที่ สคบ. ด้วย โดยเห็นควรให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สำนักงาน คปภ. กับ สคบ. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน

มาตรการที่ 4 การคุ้มครองผู้พิการด้านการประกันภัย เห็นควรให้สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย จัดทำคู่มือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และปรับปรุงข้อสอบตัวแทนนายหน้าประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ รวมทั้งประสานกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการส่งเสริมโอกาสผู้พิการให้สามารถเข้าสู่อาชีพคนกลางประกันภัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งมอบหมายให้สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่งเสริมแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ สำหรับผู้พิการ

นอกจากนี้เห็นควรให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเชื่อมต่อระบบสายด่วนคนพิการ 1479  กับสายด่วน คปภ. 1186 เพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งให้สายกลยุทธ์องค์กร (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) พิจารณาจัดทำสื่อสำหรับการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้พิการให้เหมาะสม

มาตรการที่ 5 ในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย โดยมอบหมายให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค รวมทั้งสายกลยุทธ์องค์กร (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) ประสานกับผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน