เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ.แห่งใหม่@สระบุรี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี และเป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีชั้น 1 ซึ่งเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่าง ๆ

ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ.ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศาลากลางจังหวัดเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี ทำให้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี สามารถให้บริการด้านการประกันภัยแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในภาคครัวเรือน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการระดมเงินออมภายในประเทศ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิสงเคราะห์ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการเจริญเติบโตด้านการทำประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้งในส่วนของกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบเรื่องการประกันภัยโคนมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนายทะเบียนได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยโคนมเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2561 และมีการเปิดตัวประกันภัยโคนมเมื่อต้นปี 2562 ขณะนี้มีเกษตรกรซื้อประกันภัยโคนม และโคนมได้เจ็บป่วยไม่สามารถให้น้ำนมได้ หรือเสียชีวิต ทำให้เกษตรกรที่ทำประกันภัยโคนมได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก รวมทั้งจังหวัดสระบุรีมีเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงเชื่อมั่นว่าอัตราการเจริญเติบโตการทำประกันภัยของจังหวัดสระบุรีจะเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีสำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 9 ภาค โดยมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ดำเนินอยู่ในกรอบกติกาตามกฎหมาย ตรวจสอบบริษัทประกันภัย กำกับดูแลคนกลางประกันภัยให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างถูกต้องและ เป็นธรรม การเปิดที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่นี้ จะช่วยให้พนักงานของ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรีสามารถปฏิบัติงาน และรองรับความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านประกันภัยให้ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการเชื่อมโยงกับระบบของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นระบบการรับเรื่องร้องเรียน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หรือแม้แต่การช่วยเหลือกรณีการเกิดอุบัติภัยรายใหญ่

ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นทางผ่านไปสู่ภาคอีสาน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สำนักงาน คปภ. ได้มีระบบการรายงานอุบัติภัย รายใหญ่เป็น Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งสำนักงาน คปภ. และ บริษัทประกันภัย จะทราบการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สามารถประสานงานข้อมูลเชื่อมกันได้ว่า เหตุที่เกิดขึ้นมีบริษัทประกันภัยใดเป็นผู้รับประกันภัย อันทำให้กระบวนการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ การดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยดังกล่าวนับเป็นนโยบายที่สำคัญของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการบริการประชาชนในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน คปภ. มีการให้บริการด้านการประกันภัยโดยมีประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และได้ร่วมมือบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเอาระบบประกันภัยมาช่วยในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มรากหญ้า

“จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีประชาชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีประชากรในภาคอุตสาหกรรมอีกจำนวนไม่น้อย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง หรือมิติของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัย ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน