ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งเยียวยาลูกค้ากรณีพิเศษ

 

 

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องทางภาคใต้ครั้งนี้  นับเป็นเหตุการณ์ที่หนักกว่าในหลายรอบปีที่ผ่านมาก็ว่าได้  ส่งผลกระทบแก่ประชาชนรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความสูญเสีย เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในพื้นที่ขณะนี้  จึงได้ออกเกณฑ์การผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 1.ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย  สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 5  มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม  2560  บริษัทจะขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย จากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน  31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ขยายออกไปอีก  60 วัน รวมเป็นระยะผ่อนผันทั้งสิ้น 91 วัน

2.ผ่อนผันการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  สำหรับกรมธรรม์ที่วันสิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 มกราคม 2560  หากลูกค้าขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือน นับจากวันสิ้นผลบังคับ บริษัทฯ  จะงดการเรียกตรวจสุขภาพ รวมทั้งยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

3.ผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ  สำหรับกรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ  ระหว่างวันที่ 5 มกราคม2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม  2560  บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากมีการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติภายใน  6 เดือน นับจากวันที่นำเงินมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยฯ หรือวันที่เกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ

4.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแทน  สำหรับผู้เอาประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ ที่กรมธรรม์เสียหาย หรือสูญหายจากเหตุการณ์อุทกภัยนี้  บริษัท ฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทน      ให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใดๆ

บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัยและกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน  ทั้งนี้  ลูกค้าบริษัทฯ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์  โทร.02-632-5000 และทางเว็บไซต์   www.philliplife.com

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน