อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย การบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 ให้ต่ำกว่า 12 คนต่อแสนประชากร ในปี 2570 โดยได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดในปี 2565 โดยจากข้อมูล www.thairsc.com พบว่าจังหวัดลำพูน ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 140 ราย โดยมีสาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุรา

ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทาง“อำเภอลี้” และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “คนลี้ พร้อมใจใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ขึ้น

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้ที่ขับขี่ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

และได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ในเรื่องการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร มีการกำหนดให้เขตพื้นที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ เป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด มีการทำป้ายสัญลักษณ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีบทลงโทษสำหรับบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอ โดยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอลี้ ทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย

นอกจากนี้ในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้มีการจัดทำประชาคมหรือธรรมนูญหมู่บ้านในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และการปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อร่วมกันสร้างข้อตกลงและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสมาชิกในชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน