บ.กลางฯ ผนึกภาคีทุกสาขาจัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนน 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทุกสาขาทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีภารกิจตามกฎหมายคือการเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

และจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ผู้ประสบภัยจากรถมาใช้สิทธิ เบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. บริษัทกลางฯ ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com เพื่อทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จากข้อมูลอุบัติเหตุ พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 70

ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กร ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ดำเนินการ โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม“บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” หรือ RVP Strives for Road Safety Culture โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตะหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ ใส่หมวก แจกหมวกฟรี หมวกนิรภัย จำนวน 1,800 ใบ ให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง ผู้ร่วมโครงการต้องเขียนใบปณิธานสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ดังนั้น มีรถต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน