“สหประกันชีวิต” แจงผลประชุมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นปี 61

สหประกันชีวิต จัดประชุมใหญ่  แจงผลการดำเนินงานสหกรณ์ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้สหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

พร้อมร่วมพิจารณางบดุลประจำปี และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จำนวน 4 คนด้วยกัน โดยมีผู้แทนของสหกรณ์สมาชิกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมบรรยายพิเศษ

นอกจากนี้พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการกับบริษัทโดยมีผลงานเบี้ยประกันชีวิตดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ตัวแทนคุณภาพดีเด่น ปี 2560 สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล และนายสหพล สังข์เมฆ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในปีนี้มีสหกรณ์สามารถสร้างผลิตผลงานได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและเบี้ยประกันชีวิตรวมดีเด่นประจำปี 2560 จำนวน 15 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด (ชลบุรี) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (ภูเก็ต) สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด (ชลบุรี) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด (กระบี่) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (ตรัง) สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด (สุรินทร์) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด (ชลบุรี) สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด (สตูล) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สงขลา) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด (จันทบุรี) และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำกัด (กรุงเทพฯ)
2.ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตรวมดีเด่น ปี 2560 จำนวน 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวง จำกัด (กรุงเทพฯ) หสกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด (มุกดาหาร) และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (ปัตตานี)
3.ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ดีเด่น ปี 2560 จำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด (กรุงเทพฯ) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด (สมุทรปราการ) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด (นนทบุรี) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด (นนทบุรี) และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด (สตูล)
4. ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตรายบุคคลปีแรก และเบี้ยประกันชีวิตรวม ดีเด่น ปี 2560 คือ บริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพฯ)
5. ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตรายบุคคลปีแรกดีเด่น ปี 2560 จำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด (เชียงใหม่) สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด (นครศรีธรรมราช) สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (ตรัง) สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด (ตรัง) และสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด (สงขลา)
6. โล่เกียรติคุณ สำหรับ ตัวแทนคุณภาพดีเด่น ปี 2560 จำนวน 2 คน คือ นายชัยนนท์ นิตสิริ จากสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา และนางสายหยุด จันทร์คำ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน