SCBLIFE ออกมาตรการช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ เยียวยาลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง

 

               จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าและประชาชนในวงกว้างนั้น SCBLIFE ได้ออกประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ได้รับสิทธิพิเศษช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า

2) หากกรมธรรม์ไม่มีการชำระหลังครบ 91 วัน จะกลายเป็นขาดผลบังคับ หรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดชำระดังกล่าว โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์

  • ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-

APL) จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ

  • อนุโลมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่กรณีสูญหายหรือชำรุด

ทั้งนี้  ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของ SCBLIFE ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว  สามารถติดต่อขอรับสิทธิจากบริษัท หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2655-3000 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.    และ วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน