SCG คว้ารางวัลด้านองค์กรเอกชนมีผลงาน CSR เป็นเลิศ

นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and  Service Director เอสซีจี กล่าวว่า รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน ตลอดจนเป็นการยืนยันความสำเร็จที่องค์กรได้มุ่งมั่นและทุ่มเทดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความความสมดุลให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ที่ผ่านมา เอสซีจีได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “จากภูผา สู่มหานที” เป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ตลอดจนปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ภายใต้ “โครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที”  ปัจจุบัน เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำไปแล้วกว่า 79,000 ฝาย  โดยตั้งเป้าขยายให้ครบ 100,000 ฝาย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี 2563

สำหรับพื้นที่กลางน้ำได้ร่วมกับชุมชนสร้างสระพวงเพื่อกักเก็บน้ำไปแล้วจำนวน 7 สระ และมีเป้าหมายจะขยายพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยระบบแก้มลิงอีก 20พื้นที่ ในปี 2563 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ตลอดจนพื้นที่ปลายน้ำได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศร่วมกับชุมชนประมงชายฝั่งด้วยนวัตกรรมบ้านปลาโดยสร้างไปแล้วจำนวน 1,400 หลัง และมีเป้าหมายจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คือ ตรัง และนครศรีธรรมราช

นอกจากนั้น เอสซีจี ยังได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชนบึงบางซื่อ ดำเนิน โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ” เพื่อพัฒนาชุมชนบึงบางซื่อสู่ต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.) ต้นแบบโครงการสานพลังประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 2.) ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 3.) ต้นแบบการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และ 4.) ต้นแบบบึงน้ำสาธารณะ ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบึงน้ำ โดยวางแนวทางจะพัฒนาให้เป็นแก้มลิงช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คนกรุงเทพฯ และเป็นบึงน้ำสาธารณะ

เอสซีจี ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดการพัฒนาและดูแลสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน