ส.นักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ ประกาศใช้ข้อกำหนดวิชาชีพเฟลโลครั้งแรกในไทย 

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่าในต่างประเทศ และเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สมาคมฯ จึงได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development หรือ CPD) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ข้อกำหนดได้ระบุให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในระดับเฟลโล ต้องเก็บชั่วโมงในการพัฒนาทางวิชาชีพตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. ระยะเวลาในการจัดเก็บ CPD นับรอบตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี)

2. จำนวนชั่วโมงที่ต้องเก็บเท่ากับ 12 ชั่วโมง CPD/ปี (1 ชั่วโมง CPD เท่ากับ 60 นาที ) โดยกำหนดว่า

2.1 อย่างน้อย 4 ชั่วโมง CPD ต้องมาจากการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มตัวของ International Actuarial Association (IAA) และ

2.2 อย่างน้อย 1 ชั่วโมง CPD ต้องเป็นการเข้าร่วม Professionalism Session ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

3. สมาชิกต้องบันทึกรายการการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเอง ลงในแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนดและนำส่งให้แก่สมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี พร้อมการต่ออายุสมาชิก ซึ่งหากไม่สามารถเก็บจำนวนชั่วโมงได้ครบถ้วนและ/หรือส่งรายงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีบทลงโทษและส่งผลต่อสถานะของสมาชิกภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดว่าด้วยการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development หรือ CPD) ได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา สมาชิกหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดฯ ได้บนเวปไซด์ของสมาคมฯ ที่ www.soat.or.th

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน