NSI นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

NSI นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน