สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามร่วม 11 มหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย

 

 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่อาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัยมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะองค์กรกลางภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ดำเนินนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันวินาศภัยให้กับนิสิตนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ถือได้ว่ามีส่วนที่สำคัญในการสร้างโอกาสและให้คำแนะนำแก่นิสิต นักศึกษาได้เข้าสู่สายอาชีพและเติบโตในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นใจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัยไปสู่สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งต้นทางในการพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงได้หารือร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 11 แห่ง

ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ 11. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัยให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกงาน โครงการศึกษาดูงาน โครงการสหกิจศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาเกิดทางเลือกในการเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโต การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันการศึกษาได้มาร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าสู่อาชีพและสามารถเติบโตในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นใจต่อไป

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน