ส.ประกันวินาศภัยฯ เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” จัดโดย ชมรมสินไหมยานยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทสำรวจภัย รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์นี้เป็นการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุมาแล้ว เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จัดอบรมเป็นเวลา 9 วัน ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน