ส.ประกันวินาศภัยฯมอบซอฟต์แวร์พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2554 และได้มีการพัฒนาระบบการประกันภัยข้าวนาปีมาโดยตลอด ทั้งรูปแบบและวิธีในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครอง การคิดค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร

โครงการประกันภัยข้าวนาปี เริ่มต้นจากการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1.06 ล้านไร่ (1.73% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ) ในปี 2554 จนกระทั่งในปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 27.60 ล้านไร่ (48.71% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ) โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทนไปแล้วทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2554 จนถึงปัจจุบันกว่า 4,547 ล้านบาท และในปีนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีการผลักดันให้มีการขยายผลของโครงการประกันภัยข้าวออกไปสู่การประกันภัยพืชชนิดอื่น คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การประกันภัยสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทยกับอีก 5 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ (1) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (4) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ (5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญและบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลลัพธ์ที่สำคัญประการหนึ่งให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า คือ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันในระดับแปลงเกษตรกร และนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตลอดถึงการเก็บข้อมูลการเพาะปลูกและความเสียหายรายแปลงด้วยวิธี crowd sourcing โดยใช้ mobile application เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยธรรมชาติ

ในการนี้เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภาคการเกษตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 9,999,150 บาท ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดการบูรณาการ Big Data ทั้งระบบ

นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้การสนับสนุนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมโครงการประกันภัยพืชผลต่าง ๆ ของภาครัฐแล้ว ยังจะช่วยให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรทั้งระบบ ซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถจัดการข้อมูลเกษตรกรได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมการเพาะปลูกทุกประเภท และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการอื่น ๆ ได้ด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน