ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ฤกษ์เริ่มโครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย


นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำลังจะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการประกันภัยเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อยกระดับการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย เพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันภัยในการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกันนั้น
ข้อมูลและสถิติถือเป็นหัวใจหลักและเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย จึงได้จัดให้มีโครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย ขึ้น โดยได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานหลักของสมาคมฯ ที่จะนำเสนอการประกันวินาศภัยให้เป็นผู้บริหารความเสี่ยงแทนผู้บริโภค
จากการมีข้อมูลที่มีคุณภาพจะทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ต้นทุนความเสี่ยงอ้างอิงในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทำให้ผู้รับประกันภัยสามารถนำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริง และยิ่งไปกว่านั้น จะเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย จัดทำระบบป้องกันการฉ้อฉล รวมถึงจัดทำรายงานสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย วิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทาง, แนวโน้มและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุกรูปแบบ อันจะทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีศักยภาพ
จากแนวคิดดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย ในการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย ระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันวินาศภัย ในวันนี้ โดยสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงคือ
“สมาคมประกันวินาศภัยไทย” และ “บริษัทประกันวินาศภัย” ตกลงจะให้ความร่วมมือและยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย โดย“บริษัทประกันวินาศภัย” ยินยอมให้ “สำนักงาน คปภ.” นำข้อมูลด้านการประกันวินาศภัยที่ได้รับจาก “บริษัทประกันวินาศภัย” จัดส่งให้แก่ “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บรรดาข้อมูลใดๆ ที่ “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ได้รับ “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ตกลงจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ อันเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “บริษัทประกันวินาศภัย”
การที่ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของประเทศ นอกจากนั้น การมีข้อมูลจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเพราะข้อมูลที่รวดเร็ว และถูกต้องทำให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงภัยที่รับเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย ระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันวินาศภัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและธุรกิจทุกประเภทเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอขอบคุณบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทที่เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้ก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน