THAIFA ชุดใหม่ เดินหน้าสร้าง 50,000 สมาชิกลุยจัดตั้งส.ตัวแทนประกันชีวิตฯ ให้ครบ 76 จังหวัด

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า   สมาคมฯ ได้เร่งสร้างพลังสมาชิกสมาคมฯ ทั่วประเทศ  โดยการเร่งจัดตั้งสมาคมตัวแทนฯ ในจังหวัดต่างๆ  ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คปภ. โดยในปี พ.ศ. 2561 ทางสมาคมฯ ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นไปแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่  ลพบุรี, มหาสารคาม, ประจวบคีรีขันธ์, ยโสธร, สระแก้ว, นนทบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ระนอง, สมุทรปราการ, พิจิตร, หนองบัวลำภู, กำแพงเพชร และอำนาจเจริญ ทำให้ในปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสมาคมฯ  ไปแล้วทั้งสิ้น 64 จังหวัด เพื่อให้การบริการสมาชิกทั่วประเทศทั้งในด้านความรู้และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรวมพลังสมาชิกในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตสู่ชุมชนให้ทั่วถึงมากขึ้น ฯลฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกจังหวัดที่เป็นจิตอาสาสละเวลามาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าเพื่ออุตสาหกรรมประกันชีวิต ทางสมาคมฯได้มีการจัดสัมมนากรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อระดมความคิด หารือแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีที่สุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

 

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิต จัดงานประจำปีอย่างยิ่งใหญ่  ได้แก่ งานพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 หรือ National Agent Awards  – NAA 2018  เพื่อเชิดชูเกียรติของตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สัมมนาวิชาการประจำปี “THAIFA CONVENTION 2019” ถือเป็นงานประชุมที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรมีชื่อเสียงทั้งในและนอกอุตสาหกรรม มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต และงานพิธีมอบวุฒิบัตร FChFP แก่ผู้สำเร็จกาศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP  ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้มีการจัดงานแยกออกมาต่างหาก จากเดิมที่เคยจัดในวันเดียวกับงานสัมมนาประจำปี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 500 ท่าน

 

ส่วนงานด้านวิชาการ สมาคมฯ ยังคงเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้อย่างรอบด้าน จึงได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรและสัมมนาวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงิน ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรเร่งรัด, หลักสูตร  ChLP (Chartered Life Practitioner) หลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงิน สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งในปีที่ผ่านมาหลักสูตร ChLP เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดีเยี่ยม โดยในปีนี้จะเปิดอบรมอีก 3 รุ่น โดยมีการเพิ่มเนื้อหาในเรื่องภาษีและกฎหมายของประเทศไทย เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรอย่างครบถ้วนมากขึ้น

 

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้เปิดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตให้กับสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสโมสร FA Club ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแบบที่ปรึกษาการเงิน และการจัดอบรมสัมมนาวิชาการให้กับสมาชิก เช่น สัมมนาขยายตลาดผ่านองค์กร, สัมมนานักวางแผนการเงิน (เชิงปฎิบัติ), สัมมนาอัพเดทกฎหมายภาษีใหม่  ปี 2562 ฯลฯ

 

ส่วนงานด้านความร่วมมือกับองค์กรจากต่างประเทศ ทางสมาคมตัวประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุม APFinSA 16th Annual General Meeting หรือ APFinSA AGM  ครั้งที่ 16  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียตนาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตระหว่างกันบนเวทีการประชุมร่วมกับนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อีก 10 ประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทำให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องของแต่ละประเทศ เพื่อมาพัฒนาปรับใช้ในองค์กร และอีก 1 กิจกรรมที่สำคัญนับเป็นงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ทางสมาคมตัวประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้ร่วมมือกับ Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA) และ The Life Underwriters Association of Hong Kong (LUAHK) เข้าร่วมการสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนานาชาติ – Asia Pacific Life Insurance Congress ครั้งที่ 17 (APLIC 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2019  ณ Asiaworld-Expo ฮ่องกง  โดยในปีนี้จะมีคุณณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์ ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ อับดับ 1 เป็นวิทยากรจากประเทศไทยไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์บนเวที APLIC ด้วย ขณะนี้มีตัวแทนประกันชีวิตจากประเทศไทย ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 600 ท่าน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 800 ท่าน

 

สุดท้ายนี้ ในปี พ.ศ. 2562  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วางแผนที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการจัดตั้งสมาคมฯ ให้ครบ 76 จังหวัด เพื่อเร่งสร้างพลังสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องการแรงสนับสนุนจากตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัททั่วประเทศในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันยกระดับวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันชีวิตให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันชีวิตอย่างสูงสุดต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน