จิตอาสาไทยประกันชีวิต จัดโครงการ “Sharing’s Day 2019”


เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดโครงการ “Thai Life Sharing’s Day 2019” เชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer สร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสากลุ่มงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มงาน Bancassurance และสายงานการแพทย์ไทยประกันชีวิต รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารเครื่องดื่ม บูทวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และบูทเกมเพื่อการกุศล
นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนพืชผลและผลิตภันฑ์ทางการเกษตร โดยมีกลุ่มนักดนตรีจิตอาสาผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างบรรยากาศความคึกคักด้วยเสียงเพลง บริเวณชั้น1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา พร้อมเป็น “ผู้ให้” และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิตและเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม
อันจะเอื้อให้สังคมเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน