ไทยประกันชีวิต ทำแผนแม่บท SDGs พร้อมออกหนังโฆษณากระตุ้นคนไทยรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimize Profit) และแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่สังคม เพื่อให้บริษัทฯ และสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานที่มีผลต่อสังคมของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงเกิดการสร้าง Share Value ระหว่างบริษัทฯ และคนในสังคม โดยพิจารณาจากมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การยึดมั่นคำสัญญา (Promise) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต รวมถึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน (Protect) ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

และยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรือง (Prosper) มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่ม สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน SDGs

การดำเนินงานทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ไทยประกันชีวิตมุ่งยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตลอดจนบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจประกันภัย โดยสามารถจำแนกการดำเนินงานเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนออกเป็น 8 แผนงาน รวม 40 ประเด็น ซึ่งอยู่ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (In Process) และภายหลังกระบวนการดำเนินธุรกิจ (After Process)

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะวาง Roadmap ในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน แต่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption บริษัทฯ จึงได้ประกาศ Reinvent Business Model สู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต (Life Solutions) ตั้งแต่ปี 2562 รวมไปถึงการปรับระบบการทำงานเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติเช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อคนไทยและคนทั่วโลก

และเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไทยประกันชีวิตในฐานะแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม ด้วยแนวคิดการตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบกำลังใจให้คนไทยรวมถึงคนทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชุด “Life Purpose” ที่กระตุ้นให้ผู้ชมได้ฉุกคิดถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พึ่งพาตัวเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขกับคนที่รัก” นายไชยกล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุด Life Purpose” ผ่าน YouTube ThailifeChannel รวมถึง Social Media ของไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 และทางสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน