มือทองไทยไลฟ์ คว้า2 รางวัลคุณวุฒิ “ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ตัวแทนของบริษัทฯ สามารถคว้ารางวัล “คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” หรือ National Agent Awards (NAA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) จำนวน 17 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยม อันดับ 2 ของประเทศ คือนางสาวสิริกร สวิตตานุวัฒน์ ผู้บริหารศูนย์ สาขาลุมพินี รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติประวัติของตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ จากตัวแทนประกันชีวิตทั้งระบบกว่า 300,000 คน โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับคุณวุฒิต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตที่มีผลบังคับ รวมถึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแบบตลอดชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาคุณวุฒิ NAA ประกอบด้วย ผลิตเบี้ยปีแรก (FYP) ของการประกันชีวิตประเภทสามัญหรือประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีจำนวนกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 12 ราย มีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 75% รวมถึงต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต

ทั้งนี้ต้องนำส่งผลงานและได้รับอนุมัติในปี 2560 แต่หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการ THAIFA เป็นอันสิ้นสุด “รางวัลดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในระดับประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งพัฒนาตัวแทนของบริษัทฯ ให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต หรือ Life Partner โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC ด้วยการเสริมสร้างทักษะความรู้ พร้อมสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาผลงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงเพิ่มการยอมรับในธุรกิจประกันชีวิต“ นายอังกูรกล่าว