ส.ประกันชีวิตจัดสัมมนา กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เพิ่มเพื่อน

นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอย เจริญสม ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง และนางสาวดรุณี พิกุลทอง นิติการชำนาญการ กองกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อมอบความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับธุรกิจ ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายพิจารณาสินไหม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือของประชาชน ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน