ทิพยประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

ทิพยประกันภัย ประชุมสามัญประจำปี 2559

 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50  บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  9 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com