ส.ประกันชีวิตผนึกตลท. พัฒนาตัวแทนสู่มืออาชีพ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้หลักสูตร “Financial Mathematics for non-finance” เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน อันจะนำไปสู่การเพิ่มทักษะในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ Unit link และยังได้จัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเช่น หลักสูตร Training for the trainer นอกเหนือจากหลักสูตรประจำที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ดำเนินการอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทยยกร่างหลักสูตรพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งหลังปี 2561 นี้

สำหรับปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมประกันชีวิตไทยกว่า 2,400 คน สำหรับไตรมาสแรกของปี 2561 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิตกว่า 1,200 คน  ถือเป็นแนวโน้มที่ดีเนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าอบรมเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 190 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในกระบวนการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ ประกอบกับสังคมได้มีการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสมาคมประกันชีวิตไทยจึงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามารองรับการอบรมดังกล่าว อีกทั้งได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการงานสมาคม ด้วยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดสอบและอบรมตัวแทนประกันชีวิต ให้มีคุณภาพ (Super Service Center) ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
จากการที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งสมาคมได้ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 51 แห่ง พร้อมกันนี้ยังมีการจัดอบรมทุกเดือน โดยมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
1. หลักสูตรอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
2. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1
3. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2
4. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3
5. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4
6. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 11.30 น. และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดตารางการอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.tlaa.org ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทยหรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์และส่งใบสมัครมาที่ E-Mail : agent@tlaa.org  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้สมาคมฯ จะมีการตอบรับกลับทางอีเมล์เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมประกันชีวิตไทยมุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตไทยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกันชีวิตเป็นการประกันอนาคต และส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพจนสามารถพิชิตคุณวุฒิต่างๆ ทั้งของบริษัทตนเองและรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานการขายและการบริการที่เป็นเลิศ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตท่านอื่นๆ ต่อไป”