เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 60 เติบโต 5.05 %

 

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 มีทั้งสิ้น 237,853.72 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.05 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 63,522.82 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 174,330.91 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 41,567.86 ล้านบาท และ
(2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 21,954.96 ล้านบาท

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปมีจำนวน 174,330.91 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมประกันชีวิตไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านธุรกิจประกันชีวิตให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อภาคธุรกิจในอนาคต เนื่องจากการประกันชีวิต มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้านการระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ การลงทุน และการจ้างแรงงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เอาประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา พร้อมจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาเรียนดีในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาการประกันภัย รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่สอบผ่านหลักสูตร ASA วิชา Course 1 และ Course 2 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้มีนิสิตนักศึกษาที่เข้ารับทุนและรางวัลการศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 สถาบัน จำนวน 97 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษา จำนวน 22 คน รางวัล Associates of Society of Actuaries (ASA) Course I จำนวน 29 คน รางวัล ASA Course II จำนวน 34 คน และรางวัลการศึกษา จำนวน 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 721,000 บาท โดยพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนและรางวัลการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย สามารถติดตามข่าวสารได้จาก http://www.tlaa.org/2012/role.php  ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน