TMB ขาย “บลจ.ทหารไทย” ให้ “พรูเด็นเชียล “

 

ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า   ได้เข้าทำสัญญากับ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย จำกัด (พีซีเอแอล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเป็นห้นส่วนทางธุรกิจกับ อีสท์สปริง อินเวสต์เมนทส์ (สิงค์โปร์) จำกัด (อีสท์สปริง) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ พีซีเอแอล ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดโดยทางอ้อม สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารตกลงที่จะขายหุ้น ของ บลจ.ทหารไทย เบื้องต้น 65% ให้กับ พีซีเอแอล และตกลงที่จะขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก 35% ให้ พีซีเอแอล ในอนาคตตามเงื่อนไขและข้อระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นตามสัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับก่อน โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ใช้กันโดยทั่วไปกับสัญญาประเภทเดียวกับสัญญาซื้อขายหุ้น โดย บลจ.ทหารไทย จะยังคงเป็นหนึ่ง บลจ. ที่นำเสอนผลิตภัณฑ์การลงุทนให้กับลูกค้าของธนาคารร่วมกับบริษัทจัดการหลักทรัพย์อื่นๆ ตามปกติ

และการเข้าเป็นหุ้นส่วนกับ อีสท์สปริง ซึ่งด้รับรางวัล เอเชีย ฟันด์ เฮาส์ แห่งปี จาก เอเชียนอินเวนส์เตอร์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ บลจ.ทหารไทย และเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การขายกองทุนแบบเปิด ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับลูกค้าธนาคารได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ทางธนาคารได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก ธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาเมอริลล์ลินซ์ และธนาคารไอเอ็นจี และที่ปรึกษาการทางกฎหมายจาก บริษัทอัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ ร่วมให้ความเห็นในการกำหนดเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ตลอดการเจรจาสัญญา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน