กองทุนสื่อฯ จัดโครงการเพื่อคนรุ่นใหม่  TMF Level up ยกระดับ อัพสกิล เชิญวิทยากรแถวหน้ามอบความรู้ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์

ปัจจุบันของสังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างสื่อ และผู้รับสื่อเอง คนมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สื่อสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำวัน

ดังนั้น การสร้างทักษะการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคต ของประเทศจึงมีความสำคัญมาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการ TMF LEVELUP NEW MEDIA NEW ERA กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งให้เกิดทักษะการคิด การเล่าเรื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตและสังคมได้ ผ่านกระบวนการอบรมเชิง ปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นผู้ที่ออกแบบหลักสูตรกระบวนการอบรมไป พร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างคนให้มีหลักคิดและแนวทางในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่มีชั้นเชิงของความคิด สร้างสรรค์ในการสื่อสารกับสังคม อาทิ คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว บรรณาธิการบริหาร WORKPOINT today, คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE, คุณคมสัน วัฒนวาณิชกร บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด, ผศ.บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้กำกับภาพยนตร์สั้น  

ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนฯ ก่อตั้งโดย กพร. เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กสทช. จากรายได้การประมูลคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้นเป้าหมายของกองทุน คือช่วยสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านสื่อ นำทุนไปทำงานสื่อสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของกองทุนคือ

1) รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (สื่อทุกประเภท)

2) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ โดยในอนาคตกองทุนมีความมุ่งหวังที่จะทำงานพัฒนาศักยภาพในระดับบ่มเพาะ ดังนั้นถึงแม้หลักสูตรวันนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น แต่เรามุ่งหวังให้ท่านอยู่กับเราและอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆ เป็นเครือข่ายในการทำสื่อ เป็นผู้รับทุน เป็นผู้ผลิตสื่อและกลับมาเป็นพี่เลี้ยงในปีต่อๆ ไปด้วย

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการปรับตัวของผู้ผลิตสื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ จากนี้ไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติมากขึ้น นับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 รวมไปถึง ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางความคิด ถือเป็นวิกฤตที่สร้างความท้าทายในการทำงานของสื่อ และด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้า ทำให้เรากลายเป็นสื่อได้ การเผยแพร่ข่าวสารมีความรุนแรง หยาบคาย ข่าวเท็จ ข่าวลวง มากขึ้น แต่สื่อดีๆ ก็ยังมีอยู่และข้อดีของการเข้าถึงสื่อได้ง่าย ทำให้หลายคนมีพื้นที่ในการทำสื่อมากกว่าเมื่อก่อน ที่มีแต่สื่อหลัก หลายคนกลายมาเป็น creator, tutor, teacher ด้วยการทำสื่อของตนเอง คนต่างจังหวัดหลายคนกลายมาเป็นคนทำสื่อได้

อยากให้น้องๆ นักเรียนที่มาเข้าโครงการนี้ มองหาโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยการปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้ โลกเปลี่ยน เราก็ต้องปรับ ยกตัวอย่างเช่น 1. Knowledge – ความรู้ ความเชื่อ อย่าเชื่อว่ามันใช่หรือเป็นคำตอบสุดท้าย เพราะมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และเราต้องตั้งคำถามกับความรู้เดิม ยกระดับความรู้ของเราให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม – ไม่ทำร้าย ซ้ำเติมสังคม เฟคส์นิวส์จะทำอะไรไม่ได้ ไม่เผยแพร่ข่าวปลอม และไม่บูลลีใคร ไม่ใช้ hate speech กับใคร 3. การเรียนรู้ทักษะในการนำเสนอ – เรียนรู้ที่จะ “เล่า” เล่าเรื่องตัวเอง เล่าเรื่องเพื่อน 4. อยากให้คิดก่อนทุกครั้งที่จะไลค์ แชร์ เผยแพร่ข่าวสาร เพราะทุกอย่างมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ท้ายสุด เหล่าวิทยากร ร่วมกันเผยว่า หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ มีแนวความคิดรูปแบบกระบวนการการอบรมโดยให้นักวิชาชีพด้านการสื่อสารมีพื้นที่ในพัฒนาทักษะและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดนการออกแบบหลักสูตรต้องมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ทักษะในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และแนวทางการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงการตัดต่อและการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ และตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อในบริบทสังคมปัจจุบัน และเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ที่สนุก ได้สาระ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากมืออาชีพ

ท้ายสุดสำหรับคนที่พลาดโอกาส การอบรมสดพร้อมวิทยากรครั้งนี้ สามารถเข้าเรียนรู้ผ่าน แพลตฟอร์มน่ารู้ ในรูปแบบออนไลน์  เรียนรู้ด้วยตนเองแบบฟรีๆ ความรู้ไม่อั้น  ลิ้งค์เข้าเรียน  https://narhu.net/ หรือข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/TMFLevelUp/

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน