สมาคมประกันชีวิตไทยเตือน! ทำประกันชีวิต จ่ายค่าเบี้ยแล้ว ขอ “ใบรับเงิน” ทันที!!

นายพิชา  สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำประชาชนวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งและมั่นคง  โดยใช้ประกันชีวิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือขาดรายได้ ซึ่งการซื้อประกันชีวิตนั้นควรเลือกแบบประกันให้ตรงกับความต้องการ และควรขอดูใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าของผู้เสนอขาย เพราะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจะมีความรู้ด้านการประกันชีวิตสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างดี นอกจากนี้แล้วควรเลือกแบบประกันชีวิตที่ตรงกับความต้องการ โดยศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขและข้อยกเว้นการรับประกันภัยรวมถึงค่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีความเหมาะสมเพื่อจะสามารถชำระได้ตลอดสัญญา

สำหรับการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอกเองควรอ่านให้ละเอียดก่อนลงลายมือชื่อเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล และที่สำคัญเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแล้วควรเรียกใบรับเงินทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับเงิน เช่น จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระ วันเดือนปีที่รับเงิน รวมถึงลายมือชื่อผู้รับเงิน เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เพราะหากมีข้อโต้แย้งประการใดบริษัทรับประกันชีวิตจะรับผิดชอบตามเอกสารหลักฐานใบรับเงินนั้น

ทั้งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วจะมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขต่างๆ ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ กรณีซื้อผ่านตัวแทนหรือนายหน้า 15 วัน และซื้อผ่านการขายทางโทรศัพท์ 30 วัน (free look period) หากไม่ตรงกับความต้องการท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์ โดยการคืนเล่มกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วน(ถ้ามี) และหากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถามโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทที่ท่านได้ทำประกันชีวิตไว้ หรือที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 6798080

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน