วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน “PHARMA-RUN RSU 2019” ม.รังสิต

นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “PHARMA-RUN RSU 2019” : เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ) ซึ่งสโมสรนักศึกษาและวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และทัศนคติเชิงบวกในการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธให้บริการน้ำดื่ม รวมถึงนำกิจกรรมเกมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, โครงการช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ โรงพยาบาลบำราศนราดูร และสนับสนุนการวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อผู้ป่วย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน