วิริยะฯ คว้า 4 รางวัลประกันภัยดีเด่นปี 63 ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ประกันภัยยุค  “Digital Disruption”

     

           วิริยะประกันภัย คว้า 4 รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 ด้วยรางวัล  “บริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น”  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในขณะที่รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น” ปีนี้ตัวแทนในสังกัดคว้าเรียบทั้ง 3 รางวัลเหมือนเช่นทุกๆ ปี โดยเป็นตัวแทนในพื้นที่นนทบุรี ภูเก็ต และอุดรธานี ตอกย้ำถึงความสำเร็จในแนวทางการพัฒนาคุณภาพตัวแทน ที่มุ่งเน้นให้มีสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่มีภาพลักษณ์ที่เชื่อถือได้ เป็นเสมือนหนึ่งสาขาย่อยของบริษัทที่คอยให้บริการ ให้ความรู้ด้านประกันภัย ตลอดไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักงานตัวแทนวิริยะประกันภัยตั้งอยู่ทุกทิศทั่วไทย

                นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในปีนี้ บริษัทฯได้รับรางวัลรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวม 4 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น และรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ตัวแทนในสังกัดวิริยะประกันภัยได้รับมาทุกปีติดต่อกันตั้งแต่มีการมอบรางวัลกันมา โดยในปีนี้ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ได้รับการยกยกย่องว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น   ได้แก่ นางสาวสุพร  จันทร์โภคาไพบูลย์  จากสาขาปากเกร็ด-345 นนทบุรี  นางจิตร์ตรา  เพชรวิสัย จากสาขาภูเก็ต  และนางปียพัชณ์  วงศอนันสุนทรี  จากสาขาอุดรธานี

                นางสุภัทรา กล่าวต่อไปอีกว่า คณะผู้บริหารของบริษัทมีความตระหนักร่วมถึงภาวะ“Digital Disruption” จึงทำให้ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถสร้างนวัตกรรมใน 3 ด้านหลักได้อย่างบรรลุผล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Big Data and Data Driven Technology) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานขายและการให้บริการ เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้ คู่ค้า นายหน้า และตัวแทนใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและให้บริการแก่ลูกค้า 

                ส่วนรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นที่ตัวแทนในสังกัดของบริษัทฯได้รับมาทุกๆปีนั้น  เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความสำคัญในระบบคนกลางประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 73 ปีที่บริษัทฯ ก่อตั้งมา จนทำให้โครงสร้างของระบบตัวแทนของบริษัทฯ มีวัฒนธรรมในการทำงาน ซึ่งหมายถึงวงจรอาชีพตัวแทนที่มีที่มา มีแก่นสาร มีความมั่งคง และเชื่อมโยงทางความรู้ แนวคิด ค่านิยมจากรุ่นสู่รุ่น และเมื่อโลกเข้าสู่ยุควิถีชีวิตแบบปรกติใหม่ (New Normal) ด้วยโครงสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีอยู่แล้ว จึงมิใช่เป็นเรื่องยากที่บริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการยกระดับสำนักงานตัวแทนให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  มีอัตลักษณ์เดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เชื่อถือได้ เพราะต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นสาขาย่อยของบริษัท ซึ่งหมายความว่าทั้งตัวแทนเจ้าของสำนักงานและบุคลากรในสำนักงานตัวแทนนั้นๆ ต้องมีความเป็นมืออาชีพที่พร้อมให้ความรู้ด้านประกันภัยในทุกมิติให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่  และหมายรวมไปถึงการดำรงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะในการเข้าไปมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน