วิริยะประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิต ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน