มธบ. เปิด Workshop ถอดรหัสความคิดสื่อสารด้วยภาพรับธุรกิจดิจิทัล

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เป็นประธานเปิด Workshop ถอดรหัสความคิดการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) โดยมี Willemien Brand ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลกชื่อ “Visual Thinking” ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ บอลลูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.ดาริกา กล่าวว่า การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) ถือเป็นกลไกผลักดันกระบวนการต่างๆ ให้เกิดผลได้อย่างดียิ่งขึ้นกับหลายองค์กรในการออกแบบความคิดที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน หรือองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร โดยเฉพาะการบริโภค หรือการมีข้อมูลที่มีความซับซ้อน การใช้ภาพ และกระบวนการ Visual Thinking ให้มีการสื่อสารที่ง่ายขึ้น โดยจัดระบบความคิดให้เหมาะสม คิดวิเคราะห์ให้เป็น จับประเด็นให้ได้ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เห็นภาพรวมในหนึ่งภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่จำกัดว่า สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะองค์กรประเภทใดประเภทหนึ่ง

อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารในรูปแบบ Visual Thinking และเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร จึงได้จัด Workshop ในหัวข้อ “Visual Thinking: Empowering Your Vision through Visual Thinking” โดยเชิญ Willemien Brand ที่เป็นทั้งผู้เขียนหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลกชื่อ Visual Thinking ซึ่งถูกนำไปแปลถึง 11 ภาษา และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพ มาเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ของการถ่ายทอดการสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาภาพ

“Visual Thinking อาจจะเป็นเรื่องใหม่ สามารถนำมาทดสอบใช้ ควบคู่กับการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีเป้าหมายต้องการนำเรื่องใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่”ดร.ดาริกา กล่าว

ด้าน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า Visual Thinking เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญมากในอนาคต เพราะเป็นการจัดระเบียบความคิดและเพิ่มทักษะในการคิดพร้อมสื่อสารออกมาด้วยภาพที่ เพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เห็นภาพกว้างขององค์รวมและใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆ ได้อย่างดี เนื่องจากการอธิบายผ่านตัวหนังสือนั้นไม่อาจทำให้คนเห็นภาพได้ชัด แต่การอธิบายด้วยภาพนั้นสามารถอธิบายได้มากกว่าล้านคำพูด การสื่อสารด้วยภาพจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสื่อสารด้วยข้อความหรือการบรรยาย

ดร.พัทธนันท์ กล่าวว่า การสื่อสารเชิงธุรกิจเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นความแตกต่างทั้งด้านภาษาหรือวัฒนธรรม หากองค์กรมีทีมงานที่มีทักษะในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่สามารถอธิบายเรื่องราวหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยผ่านกระบวนการการสื่อสารรูปแบบที่ใช้ทักษะใหม่ ด้วยการจัดระเบียบความคิด และอธิบายผ่านภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับสารนั้นมองเห็นภาพอย่างชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสาร ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคลากรขององค์กรที่จะเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ และยังทำให้เกิดการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและได้ใจความสำคัญให้กับลูกค้าขององค์กร นอกจากนี้ การสื่อสารภายในองค์กรก็เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลอีกด้วย เพราะการสื่อสารแนวคิดยุทธวิธีการทำธุรกิจ กลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวเช่นกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน