องค์การสวนสัตว์ฯ MOU ม.สุรนารี แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี” กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยผู้บริหาร ทั้งสองหน่วยงาน มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำมาสู่ความเข้มแข็งด้านวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารด้านเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มีการเปิดวีดิทัศน์แสดงผลงานความร่วมมือ 3 ปีที่ผ่านมา และอีก 3 ปีข้างหน้าจะพัฒนาต่อยอดภารกิจของทั้งสองหน่วยงานตามเจตนารมณ์ บันทึกข้อตกลงฯ เพื่อความยั่งยืนด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน