เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 26 โรงเรียน จากทั้งหมด 91 โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ามาประกวด

โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ร่วมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะ ซึ่งพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” จัดขึ้น ณ SF World Cinema, CentralWorld

ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 600 โรงเรียน อีกทั้งยังได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างจริงจัง และสามารถส่งเสริมนักเรียนรวมถึงชุมชนโดยรอบทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ โภชนาการ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนไทยที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการสนับสนุนเยาวชนและผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่าหนึ่งพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น ภายในปี 2573 ตามพันธกิจ AIA One Billion ตลอดจนสอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

 

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นภาคเอกชนอย่าง เอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญแก่เยาวชนไทย ผ่านการจัดโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วย

ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง

โครงการนี้ไม่เพียงแค่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายทางการศึกษาภายในประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังส่งเสริมแนวคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชน และผมเชื่อว่าความร่วมมือของภาคเอกชนที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและการศึกษาแบบนี้ จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเยาวชนของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง”นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมอย่างยิ่งกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ในปีนี้

ความสำเร็จของโครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการช่วยเหลือให้ผู้คนและชุมชนของเราได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เอไอเอจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตลอดทั้งมอบความรู้ผ่านสื่อการสอนให้แก่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปและที่ขาดไม่ได้ ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โครงการในปีที่ 2 นี้ ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสถาบัน ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อมอบรางวัลให้แก่ทั้ง 26 โรงเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วนสำหรับโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ในปีถัดไปเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมนำพาประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน’ คุณนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” ได้แก่

ㆍ รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอด

โรงเรียนสุขภาพดี – AlA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษา จากการดำเนินโครงการ Change for

G๐๐d ที่นำสื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีสุขภาพดีและมี

ความสุขมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอารยเกษตร กิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา มุ่งพัฒนาจิตใจ

ด้วยหลักธรรมทางศาสนา และศูนย์ทรัพยากรคืนชีพ ที่นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการคัดแยกขยะมากกว่า

30 ประเภท

ㆍ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท

     โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

 – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย B1. Better Food ที่ใช้เมนู Thai School Lunch และจัดอาหารกลางวันและนมให้นักเรียนที่มีภาวะ

ทุพโภชนาการ B2. Better Health ใช้แอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย B3. Better Mind ให้

นักเรียนเลือกเรียนสิ่งที่ใช่ ถูกใจสิ่งที่ชอบ จาก 17 หลักสูตร B4. Better Surroundings ให้นักเรียนดูแลพื้นที่

รับผิดชอบ คัดแยกและรีไซเคิลขยะ และ B5. Better Model ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

ㆍ รางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รับรางวัลมูลค่า 75,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน

     –   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

     –   โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

     –   โรงเรียนไทยชิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี

      –   โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร ได้รางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ㆍรางวัลดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน

    –   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์

    –    โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา

    –    โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี

    –    โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี

    –    โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี จังหวัดเชียงราย

    –    โรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร

    –    โรงเรียนบ้านร้องยังข้าว จังหวัดพิษณุโลก

    –    โรงเรียนบ้านฟ้า จ้งหวัดน่าน

    –    โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

    –    โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ

    –    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

    –    โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี

    –    โรงเรียนบ้านตอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี

    –    โรงเรียนเซนต์แอนดรูวส์ สาทร กรุงเทพมหานคร

    –   โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍรางวัลดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

    –   โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

    –   โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่

    –  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

    –  โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  –  โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บาหลี อินโดนีเซีย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท

ติดตามข้อมูลโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ได้ทางเว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/และโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้จากเว็บไซต์ของโครงการ ตลอดจนสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ได้ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของเอไอเอ ประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน