ส.การตลาดท่องเที่ยวฯ ผนึกพันธมิตรสมาคมท่องเที่ยวหนุนบูม Traveltech

นายกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยหรือ ATTM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ระหว่างสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยกับภาคีเครือข่ายสมาคมท่องเที่ยว 4 สมาคมประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ตลอดจนการเชิญนายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมไทยไอโอที (TIOT) รวมถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และผู้บริหารของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมถึงซีอีโอจาก Traveltech Startup 20 บริษัท มาร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง Traveltech
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ยุค Tourism 4.0 แบบบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมดิจิตอลทั้งด้านการบริหาร การบริการและการตลาด และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ Traveltech ของไทยให้มีให้มีศักยภาพในระดับโลกและปั้น Unicorn ตัวแรกของไทยให้เกิดขึ้น โดยสมาคม ATTM   มีแนวทางให้การสนับสนุนทั้งความรู้ ประสบการณ์ พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงทุนทรัพย์ให้กับทั้งผู้ประกอบท่องเที่ยวและ Startup ต่างๆต่อไป ซึ่งการจะก้าวสู่ท่องเที่ยวยุค 4.0 ต้องเท่าทันทั้ง People Partner Product และ Platform
นางสาวนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคมท่องเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) กล่าวว่า อนาคตการท่องเที่ยวไทยจะเดินทางไปคนเดียวไม่ได้ ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งไอทีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการไทยต้อง Drive ให้ทันกับคู่แข่งและสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้แต่ละสมาคมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล 4.0 ให้ก้าวทันโลกออนไลน์ เพิ่มการบริการอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ทำให้ท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
ดร.โสทรินทร์  โชคคติวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้แม้แต่คนยุคเบบี้บูมก็ต้องหันมาสนใจเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาสู่บิ๊กดาต้า สร้างเกทเวย์เข้าถึงผู้บริโภค ทุกอย่างไดนามิคเปลี่ยนแปลงไปเร็ว จึงต้องหันมาพัฒนาไทยสู่เมืองดิจิตัล และสร้างแพลทฟอร์มให้เข้ากับยุคสมัย
นายพงศกร ชูวิชา  นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย กล่าวว่า วงการท่องเที่ยวต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ทันสมัย มีการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การนำแพลทฟอร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตัวเองสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุค 4.0
นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า วงการท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูล และหาบุคลาการเก่งๆมาสร้าง AI ให้สามารถบอกทิศทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และสร้างฐาน DATA ขององค์กรของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งานด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน