ธนาคารกรุงเทพ ออกหุ้นกู้ 1.2 พันล้าน$ อายุ 5-10 ปี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 19 กันยายน2561

โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561 วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561 วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และล่าสุดได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 19 กันยายน 256 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน