เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567  กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกเชิงรุก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกได้ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่เข้ามาติดต่อกับทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับการยื่นขอรับการชำระหนี้ของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและช่องทางการติดต่อของกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นแนวทางให้กับสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกในการตอบข้อซัก-ถาม ของผู้มาติดต่อและเป็นการเผยแพร่ความรู้ หลักการปฏิบัติงานของกองทุนประกันวินาศภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในการเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้ประชาชนได้ทราบในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน