มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถือเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่น่าสนใจ อาทิ  นิทรรศการภูมิปัญญาวิถีไทย จัดแสดงวิถีของความเป็นไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น ผสานกับการพัฒนาตามยุคสมัยจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับชีวิตประจำวัน  นิทรรศการพลังงานธรรมชาติ จัดแสดงการเกิดพลังธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ พลังงานทดแทน พลังงานในอนาคต รวมถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน นิทรรศการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จัดแสดงแบบจำลองรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในอนาคตที่เชื่อมโยงสังคมเข้ากับการศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

 

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งของชาติไทยและสากล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน