เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ “สโมสร RAC (Rally Activity Club)” ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท AIA ณ ห้องประชุม 1 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ สี่พระยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) และคุณสุภวัส ลี้ภัยสมบูรณ์ ประธานสโมสร RAC เรียนเชิญผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “กองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์จากเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทนประกันชีวิตที่ถือว่าเป็นผู้ดูแลให้บริการผู้เอาประกันภัยอย่างใกล้ชิด

โดยตัวแทนประกันชีวิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายฯ นี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป

นอกจากนี้ การบรรยายฯ ดังกล่าวยังถือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มเติม พร้อมความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันชีวิตกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) ตามแผนปฏิบัติการกองทุนประกันประจำปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันผ่านเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน