กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และกองทุนประกันวินาศภัย ทำกิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว

โดยจุดประสงค์หลักของการทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้คือเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ปี 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประกันชีวิต โครงการ/กิจกรรมหลักที่ 1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม CSR และจิตอาสา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน