เปิดรับสมัครแล้ว !! “ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต” คนใหม่ วันนี้ ถึง  21 กุมภาพันธ์ 2565  

        

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุน ได้ออกประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเงื่อนไขการจ้างมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปีนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน ส่วนอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.lifeif.or.th

ผู้จัดการกองทุน กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดรับสมัครผู้จัดการครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้จัดการคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งจะครบวาระในวันที่ 16 เมษายน 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต มีความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร และภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการ ได้ที่กองทุนประกันชีวิตต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน