เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลภายในองค์กร บรรยายโดย นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ณ โรงแรม Grande Centre Point Pattaya จังหวัดชลบุรี

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานและร่วมกันผลักดันให้แผนงานของกองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2567 รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านการทำกิจกรรม Work Shop ร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรตามมาตรฐานจริยธรรม เพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักธรรมภิบาลที่ดีและการครองตนตามมาตรฐานจริยธรรมพนักงานหน่วยงานรัฐ

นอกจากนี้ยังมีการประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน