กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อ “สำนักงาน คปภ. กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย”

โดย นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันชีวิต” บรรยายโดย นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” บรรยายโดย นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย นายภาสกร ภาคภูมิ

เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองสิทธิ และนายชาคริต จันทรมณี เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองสิทธิ อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถาม เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ

โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกัน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน