ไทยสมุทร MOU พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง พัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมประกันภัย เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจประภัยพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบริษัทตลอดจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี สจล.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน