ไทยสมุทร รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณบังอร สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาสฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และแสดงให้เห็นว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ถูกต้อง และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ อีกทั้งยังแบ่งปันสู่สังคมและชุมชนทั่วไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้กับคนไทย รวมถึงรณรงค์ให้มีบุคลากรขององค์กรมีจิตสำนึกรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เคารพสิทธิเสรีภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ นำพาให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เดินหน้าใช้พลังความรักสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มาจากความต้องการที่แท้จริง โดยคำนึงถึงปัจจัยกระทบและความรับผิดชอบในทุกมิติ สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ตามแนวทาง ESG

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน