คปภ. ส่งท้ายเวทีระดมสมองเชียงรายถอดบทเรียนปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.) ให้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานภูมิภาคประจำปี 2561(ครั้งที่ 5) ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการในปีนี้ ในรูปแบบของการระดมสมองจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. พนักงานและลูกจ้าง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) จำนวน 10 จังหวัด ประกอบไปด้วย สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และแม่ฮ่องสอน


ทั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา อย่างเป็นระบบสามารถสร้างกลไกต่อยอดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยควบคู่กับการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆประกอบด้วย นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางคณิญาภร จรุงกิจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน คปภ.”นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส หัวหน้ากลุ่มสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยบรรยายในหัวข้อ “ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” และนายธนสาร สุขสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าว” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน