มว.คลัง  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ดอะ วัน ประกันภัย แล้ว

เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยทุกื้นที่ และกองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับช่วจ่ายเคลมประกันเพื่อุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2423/2564 ลงวันที 13 ธันวาคม 2564 ใหเพิกถอนใบอนุญาตประกธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครั้งนี้ เป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน โดสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมมาตรการต่าง เพื่องรับมิให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเดือดร้อน ดังนี้ 

1. ตามที่ลัต่อนายทะเบียนว่า บริษั เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฐานะการเงินไม่มั่นคโดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งปรากฏหลักฐาน ว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก รวมทั้งมีการปิดทำการโดยไม่มีเหตุผลและไม่ได้ขออนุญาตจากนายทะเบียน จึงเป็นกรณีที่บริษัทฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลัณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เป็นเหตุให้นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. มีคำสั่งตามมาตรา 52 รรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และแก้ไขฐาและการดำเนินกตามที่นายทะเบียนกำหน  

2. สำนักงาน คปภ. ได้เข้าควบคุมธุรกรรมการเงินเพื่อให้มั่นใด้ว่าระหว่างที่มีคำสั่งดังกล่าวจะไ่มีการกย้ายทรัพย์สน หรือมีการกระทำใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเร่งรัดให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมฯ เป็นผลให้ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2564 สามารถเร่งเคลียร์ค่าสินไหมทดแทนและคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยได้กว่า 31,201 ราย เป็นเงินกว่า 109.22 ล้านบาท โดยก่อนมีคำสั่งฯ ตามมาตรา 52 สามารถเร่งบริษัทให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยได้กว่า 29,000 ราย รวมถึงกรณีร้องเรียน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สามารถเคลียร ได้ 3,856 เรื่อง รวมเป็นเงิน 2,435 ล้านบาท

3. ต่อมาปรากฏยานหลักฐานว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด หากรอให้ครบกำหนดเวที่กำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อู้เอาประนภัยหรือประชาชน ำนักงาน คปภ. โดยมติบอร์ด คปภ. ครั้งที่ 14/2564 จึงได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุตประกอบธุรกจประกันาศภัยองบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหา)

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลังพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตร 23 และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา 27/4 ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่ววามเพียงพอของเงินกองทุนไเพียงพอตามทีฎหมายกำหนด แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุอันสควร อันเป็นการกระทำ  ที่ฝ่าฝืนบทญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ กรณีจึงเห็นได้ว่าบรัทไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัย และประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป ถ้าให้ประอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรืผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แหพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหน) ั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกบริษัทไม่เห็ด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้งยื่นต่อศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

5. เมื่อรัฐมนตรีฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษั้ว บอร์ด คปภ. ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตร 62 ่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยแต่งตั้งให้กอทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ชำระบัญชี 

6. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทในครั้งนี้ เป็นปัญหาฐานะการเงินละการจัดการภายใน ของบริษั เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงไม่ส่งผลกระทบต่วามมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัทประกนวินาอื่น หรือธุรกิจประกันภัยในภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรารที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิใหผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทว้แล้ว ดังนี้ 

6.1 ูรณาการควร่วมมือกับกองทุนปะกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) และิษัทปะกันวินาศภัจำนวน 13 บริษัท บริษัทประกันชีวิต จำนวน 8 บริษัท

(1) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและด้ยื่นียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทแล้ว สามารถติดกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อขอรับชำระหนี้โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยะเข้ารับช่วงจ่ายค่สินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

(2) ผู้เอระกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัท สามารถยื่นเรียกร้อค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 

(3) ผูถือกรมธรรม์ประกันภัยุกประเภของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้ 

ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกอทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย  ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ

ำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้ทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาภัย บริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการด้ทกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

(4) ผู้ือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความคุ้มครอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019(COVID-19) ามารถำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019(COVID-19) ากบริษั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มคฉพะภาวโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท หรือนำเบี้ยประกนภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทระกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตี่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอี10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019 (COVID-19) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ..บ.)  

6.2 สำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ ทั้งที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัและประชาชนเป็นไปย่รวดเร็วและทั่วถึง  

6.3 มีการจัดเตรียมสถานที่ที่สมารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ทั้งส่วนกลางและสวนภูมิภาคได้แก่

(1) กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 26-30

(2) สำนักงาน คปภ. ึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในารรับเอกสารลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไป โดยผู้เอาประกันภสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจงหวัด ดังนี้ 

ส่วนกลาง ยื่นได้ ๓ แห่ง ดังนี้

สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot ปภ.อบรู้(LINE@OICConnect) 

สำนักงาน คปภ. เขตท่าพร เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมาเลขโรศัพท์ 0-2476-9940-3

สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่1/16 าคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70    

ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ

6.4 ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนา WebApplication ดยเฉพาะขึ้น เพื่ห้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รวดเร็วขึ้น โดยระบบจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้เอาประกันภัยทางออนไลน

6.5 สำนักงาน คปภ. มีการูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกัวินาศภัและสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์รวม 125 ู่สายทั่วประเทศ เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทั้งนี้ หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษ ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชี ของบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันทีองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบกายื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้ 1) กรมธรรม์ประกันภัย 2) บัตรประจำตัวประชาชน 3) ใบเค ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใด   ที่แสดงถึงมูลหนี้ และ 4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) และหากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัาประกันภัยห้นำเอกสารแสดงควาเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนีดังนี้ 1) หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ 2)บัตรประจำตัวประชาชน และ 3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคล)

ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นได้ดวยตนเอง จะต้องมหนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรแสตมป์ 30บาทร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยนฐานผู้ชำระบัญชีของบริษัท

แม้จากการกำกับ ติดตามก่อนมีคำสั่งฯ ตามมาตรา 52 และการเข้าควบคุมตามคำสั่งฯ มาตรา 52 จะทำให้ำนักงาน คปภ. สามารถช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย โดยเร่งให้บริษัทจ่ายสินไหมฯ และคืนเบี้ยประกันภัยรวม 60,201 ราย เป็นเงินรวม 2,544.22 ล้านบาอย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของบริษัทยังไม่เพียงพอที่จะจ่ายเคลมที่ทยอยเข้ามาเรื่อย ๆ โดยที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้ ึงำเป็น- อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตามกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและเพื่อให้กองทุนประกันวินาศภั   เข้ามาดูแลการชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อมิให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยเดือดร้อน โดยสำนักงาน คปภ. จะูรณาการร่วมกับกองทุนมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ช่วยบรรเทา เยียวยาวามเอดร้อนของประชาชอย่างเต็มที่ รวมทั้งบูรณาการับสำนักงานคณะกรรมการุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการและผู้บริหารบริษัท หากพบว่ามีความผิด จะบังคับมาตรการทางกฎหมายย่างเคร่งครัด สำหรับรายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้า่วมโครงการ สามารถดูได้จากว็ต์สำนั . (www.oic.or.th)หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงเลขาธิการ คปภ. กล่วในตนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน