รถไม่มีประกันภัย…เกิดอุบัติเหตุคนเบิกได้ไหม

“กฎหมาย” กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทุกคันมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัย ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ คือ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.”

“รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย … มีความคุ้มครอง” ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ  (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน

หลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหนทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/ กรณีสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี 200,000 – 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และกรณีผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน  วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน  

## หมายเหตุ: ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก สามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด ##

“ตรวจสอบการใช้สิทธิหรือสอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มเติมได้ที่ www.rvp.co.th  หรือโทรติดต่อสอบถาม บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน