คนไทยขับเร็ว-เมาตายสูงสุดวันสิ้นปี 2563 เพิ่ม เกือบ 100% 

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตลอด 7 วัน ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,333 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 392 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,326 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.ร้อยละ 53.68 (210 ราย) และเสียชีวิตจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.ร้อยละ 46.32 (182 ราย) โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีที่เสียชีวิต ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง  จำนวน 165 ราย

ทั้งนี้สถิติในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากวัน่ที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตเพิ่มเกือบ 100% โดยสถิติในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีบาดเจ็บรวม 3,575 คน เสียชีวิต 56 ราย และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บาดเจ็บ 3,858 คน เสียชีวิตถึง 101 ราย (ดูตารางเปรียบเทียบ)

สำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อรายทันที (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทกลางฯ และบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน(รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน/กรณีเสียชีวิต 500,000 บาทต่อคนและกรณีเป็นผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

หากผู้ประสบภัยจากรถคันใดที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. จะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ขับขี่/เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด อีกทั้งจะมีความผิดตามกฏหมายและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน