เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนในจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ kick-off ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ของจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น (ช่วงถนนสวรรค์วิถี ตั้งแต่สี่แยกเดชาติวงศ์ ถึงแยกสะพานดำ) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยผู้เดินเท้าต้องตระหนักถึงความปลอดภัยบริเวณทางข้าม อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ของตน ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน รวมถึงทรัพย์สิน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนหมวกนิรภัยเพื่อรณรงค์กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสาร

สืบเนื่องมาจาก จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครสวรรค์ จึงกำหนดให้มี “ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” ขึ้น คือ ถนนสวรรค์วิถี (ตั้งแต่สี่แยกเดชาติวงศ์ ถึงแยกสะพานดำ) มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่มีที่ตั้งของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ มีสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีส่วนราชการบนถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมาก ถนนเส้นนี้จึงมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และหลากหลายช่วงวัย ถือเป็นถนนที่มีความเสี่ยงทั้งต่อคนเดินเท้า นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรการศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป จึงต้องนำมาตรการต่างๆ มาดำเนินการให้รอบด้าน ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ร่วมกับการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการมีมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบทุกมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรม kick-off นั้นได้มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คัน มีการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัยจำหน่ายในราคาพิเศษ รวมถึงหมวกรองในก่อนใส่หมวกนิรภัยให้กับตัวแทนผู้ขับขี่ขบวนรถจักรยานยนต์

“ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” ของจังหวัดนครสวรรค์ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทั้งจากส่วนราชการและภาคประชาชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน และจะขยายผลไปยังถนนอื่นๆ ต่อไปด้วย ซึ่งการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนทุกเส้นทางถือว่ามีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน