สมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและผู้มีจิตอาสาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละ แรงกาย แรงใจทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายธโนดม โลกาพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding) เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนมาจากความร่วมมือ เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจของบริษัทสมาชิกที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาให้สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย สามารถยืนหยัดเคียงคู่กับประชาชน สังคมและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความสำเร็จนั้นเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล หลักวิชาการ การแสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หรือสร้างนวัตกรรมประกันภัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ต่อสมาคมฯ และภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม

ดังนั้นในวาระโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย (16 พฤศจิกายน 2565) สมาคมฯ จึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย (TGIA Honoring Day) ขึ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สมาคมฯ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน และ นายธโนดม โลกาพัฒนา นักวิชาการอิสระ อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันภัย และอดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ซึ่งทั้ง 3 ท่านนั้นมีผลงานที่โดดเด่นทำคุณประโยชน์ทั้งต่อสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเขปดังนี้

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและ โลจิสติกส์ และคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดทำร่าง พ.ร.บ. โดยเป็นกรรมการยกร่างกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายขนส่งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548 ฯลฯ เป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุม ASEAN เพื่อยกร่างข้อตกลง ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport และกรรมการร่าง พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. …. คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ราชบัณฑิตยสถาน คณะทำงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานของสมาคมฯ อาทิ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (รวมทั้งเอกสารแนบท้ายขนส่งข้ามแดน) กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ฯลฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล เพื่อการเตรียมพร้อมการชี้แจงต่อกฤษฎีกา และมีผลงานการแปลหนังสือ เขียนหนังสือ/ตำราด้านการประกันภัยทางทะเลฯ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดหลายเล่มให้กับสมาคมฯ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมาก

2.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน มีผลงานโดดเด่นในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้กับสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยในหลาย ๆ เรื่อง และให้แนวทางในการปฏิบัติทางด้านภาษีได้อย่างถูกต้องและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้เป็นอย่างมาก อาทิ เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการประกันภัยพืชผล และการจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผล เป็นต้น เป็นคณะทำงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการติดต่อประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 319 (พ.ศ. 2559) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยให้บริษัทประกันภัยสามารถนำค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัย ปี 2554 ส่วนที่ไม่อาจเรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีได้ และคณะทำงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการนำเสนอให้กรมสรรพากรพิจารณาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 207) เรื่องกำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมาคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยใช้เวลาผลักดันถึง 3 ปี เพื่อให้บริษัทสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกันภัยต่อจากเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดจากการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

3.นายธโนดม โลกาพัฒนา นักวิชาการอิสระ อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันภัย และอดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย มีผลงานที่โดดเด่นด้านการเขียนหนังสือทางวิชาการประกันภัยที่ทรงคุณค่าให้แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย มาตั้งแต่ปี 2526-2564 อาทิ General Insurance Industry in Thailand การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างที่คิด คู่มือวิชาการประกันภัยหลายเล่ม ตีพิมพ์ในปี 2530 2534 2549 ซึ่งตำราทางวิชาการประกันภัยเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะเล่มล่าสุดคือ คู่มือประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Handbook) ตีพิมพ์ในปี 2564 เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ด้านการประกันวินาศภัยที่มีเนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด และเป็นผู้ร่วมผลิตคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.2) และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำอธิบายศัพท์ประกันภัยของราชบัณฑิตยสภา เป็นต้น

“ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง 3 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย ขอขอบคุณในความเสียสละเพื่อส่วนรวมในการเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณค่า เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และสร้างความมั่นคงให้กับสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมที่ควรแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้สังคมรับรู้ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคมต่อไป” นายอานนท์ วังวสุ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน